Založ si blog

Zahraničná politika, médiá a mienkotvorný vplyv (1.časť)

OBSAH:
1.ČASŤ:

-Úvod
-Základný problém
-Príčina
-Riešenie
-Kto a ako nás riadi?
-Hlavný rozdieľ medzi ľuďmi
-Deliaca čiara a obranný systém korporácií

2.ČASŤ

-Zahraničná politika
-Médiá
-Mienkotvorný vplyv
-Najzákladnejší filter proti zahlcovacej propagande
-Záver

ÚVOD 
.
.

Za hlavný problém dnešnej doby, pôvodcu všetkých problémov, považujem nízku uvedomelosť ľudí, čiže slabé znalosti o riadení spoločnosti a chabé znalosti o základných princípoch fungovania nášho sveta. Naša nevedomosť spôsobuje možnosť manipulácie nášho názoru, nášho správania sa, nášho vplyvu na naše najbližšie prostredie (okolie). Vo svojej nevedomosti sme schopní pôsobiť deštrukčne a zo stredne až dlhodobého hľadiska sme schopní, s úsmevom na tvári, si píliť konár, na ktorom sami sedíme. V tomto článku sa pokúsim ozrejmiť schému, ktorou sme pár desaťročí úspešne manipulovaní k bláznovstvu. 
.
.
ZÁKLADNÝ PROBLÉM 
.
.
Raz som sa stretol v pivničke s chalanom, ktorý pri konverzácií reálne vystupoval ako nezávislý človek, ako ten, na koho nevplýva politika, ani názory iných, ktorý ide svojou vlastnou nezávislou cestou a má na všetko svoj vlastný názor, svoju vlastnú hlavu. Celý čas, dlhé hodiny, ma presviedčal o svojom nezávislom postoji človek…, ktorý mal na hlave „dredy“. Zrejme účes dakedy sám vymyslel a od tej doby sa celý svet len po ňom „opičí“ – pomyslel som si.
.
Príliš veľa ľudí si v 21.storočí neuvedomuje prepojenosť všetkého so všetkým, neuvedomuje si vplývanie všetkého na všetko, neuvedomuje si základný princíp nášho prepojeného sveta. Ťažko sa nám chápe základný vzťah akcie a reakcie použitý v praxi, ťažko sa nám chápe teoretický efekt motýlích krídiel, ťažko si uvedomujeme, že buď riadime svoje okolie, alebo sme svojím okolím riadení, čiže ťažko si vieme uvedomiť vplyvy okolia na nás a na tvorbu nášho názoru.
.
Žijeme automatizované životy, programované manipulačnými metódami už od ranného detstva. Nie sme schopní predstaviť si inú možnosť ako tú, ktorú práve teraz žijeme, ktorú nám iní hovoria aby sme žili. Strácame na kvalite svojej kreativity, čo sa (napríklad) bohužiaľ priamo odráža aj na zostupnej kvalite našich hraných filmových komédií. Úpadok filmovej (celkovo tvorivej) úrovne si v našej spoločnosti môžeme všetci veľmi ľahko všimnúť.
.
Počas života sa nám ťažko prekonávajú paradigmy nastavené agresívnou propagandou. Svoju životnú úlohu rozvoja nezvládajú len ľahkovážni neskúsení mladí ľudia, žiaľ, čoraz častejšie sa stretávam so „zacyklenými“ staršími ľuďmi, ktorí by práve mali byť nositeľmi skúseností, múdrosti a mali by byť autoritami svojho okolia. Práve starším ľuďom dávam na zodpovednosť stav našej dnešnej spoločnosti. Deti trpia len hriechmi svojich rodičov.
.
Pochopil som, že čím dlhšie sa človek „barikáduje“ iba svojim vlastným presvedčením, ktoré nadobudol jednostranným pohľadom na život, za svoj život, tým ťažšie je schopný vnímať nové myšlienky založené na nových poznatkoch moderného sveta. Preto paradoxne, v tejto dobe, teoretické znalosti, ktoré človek nadobudol v rámci celého života, života stráveného v manipulačnom klamstve, takéto znalosti stoja za deravý groš, a pôsobia skôr kontraproduktívne než produktívne/kreatívne. 
.
.
PRÍČINA 
.
.
Všetci sme sa narodili do sveta v čase silnej snahy centralizovať riadenie, centralizovať moc nad ľuďmi, preto vedomosti, dôležité základné vedomosti o riadení sa úmyselne plošne do spoločnosti nedostávajú. Od malička sme vedení k agresívnej špecializácií, od detstva sa na nás vyvíja tlak vybrať si oblasť svojej celoživotnej práce, svojej informačnej bubliny, v ktorej sa zväčša, následkom nedostatku času, celý svoj život nachádzame. Sme zaťažení, častokrát nezmyselnými povinnosťami, čo nám zabraňuje získať voľný čas na všeobecnejšie samovzdelávanie sa. Hlavným zdrojom informácií sa pre nás stávajú „instantné“ médiá, ktoré dokážu zhrnúť „podstatné“ informácie v opakujúcich sa hodinových každodenných cykloch. Kvôli nedostatku voľného času preferujeme skôr obrázkové noviny/časopisy ako tie, ktoré obsahujú z väčšej časti text. Na vrchole módy sú „meme“ obrázky obsahujúce jednu, až dve strohé vety (najlepšie s vulgarizmom). Nerozvíjame sa, celý život sa sústredíme na svoju profesiu a svoje názory sme nútení vytvárať si z manipulačných zdrojov informácií – z historických, z dokumentárnych, zo spravodajských alebo iných. Nie sme si vôbec schopní uvedomiť, že podsúvané informačné zdroje v našom priestore majú všetky jedného pána, jednu centrálu, ktorá určuje aj to, aké informácie sa budú v danom čase kde, v ktorom médiu, v ktorom štáte zverejňovať. 
.
.
RIEŠENIE 
.
.
Som presvedčený, že k naštartovaniu osobného uvedomenia sa, k prebudeniu sa zo sna, ktorým nás uspávajú od detstva, nám stačí pochopiť schému, ktorou sa riadi naša davo-elitárska spoločnosť. Uvedomiť si aké nástroje a manipulačné techniky sú na nás používané, aby sme ich sami vedeli rozoznať a v prípade potreby eliminovať ich vplyv nielen na nás, ale aj na naše najbližšie okolie. Výučba riadenia by mala byť (idealisticky) zahrnutá v našom školstve už od predškolského veku, teda určite by sa mala nachádzať na pozícií/na mieste/na priorite, na ktorej sa v dnešnej dobe nachádza (celkom účelovo) výučba veľmi jednoduchého jazyka – angličtiny. Iba výučbou jednotlivcov o riadení, dosiahneme možnosť vytvoriť stabilnú decentralizovanú schému riadenia našej spoločnosti v blízkej budúcnosti. 
.
.
KTO A AKO NÁS RIADI ?
.

Naša ľudská spoločnosť na Zemi sa začala globalizovať už od 16teho storočia, dnes v 21vom storočí je už kompletne globalizovaná. Riadenie nad spoločnosťou (nad neuvedomelým davom) držia reálne v rukách dve hlavné riadiace skupiny ľudí. Všímam si z dlhodobého historického hľadiska aj tretiu riadiacu skupinu, ktorú dnes vnímam už nie ako priamych účastníkov, ale ako rozhodcov vykonávaných riadiacich procesov riadiacich skupín (elít) na Zemi (zdá sa, akoby dohliadala na náš rozvoj iná vyspelejšia civilizácia). Títo rozhodcovia nám z dlhodobého hľadiska určujú smer vývoja, tempo nášho vývoja, zabraňujú nám k fatálnym zlyhaniam a v potrebnom čase stoja za technologickými skokmi našej spoločnosti. Boli to oni, ktorí naštartovali globalizáciu v 16tom storočí a umožnili vznik veľmi vplyvných ľudských rodín, ktoré sa postupom času chopili moci vo väčšej časti rozlohy našej Zeme.
.
Dôvodom naštartovania včasného sústreďovania zdrojov planéty bola naša reálna potreba zrýchliť rozvoj, rozmach a pôrodnosť obyvateľstva. Náš počet, totižto priamoúmerne vplýva na technologický rozvoj našej spoločnosti. Viac hláv, viac rozumu. Čím väčšiu moc získavali zástupcovia globalizovaných obchodných spoločností (korporácií), tým väčšiu chuť dostávali k získaniu celoplanetárnych zdrojov surovín pod svoju kontrolu. Musíme si uvedomiť, že kostra tejto riadiacej skupiny je tvorená psychikou ľudí zo 16teho storočia.
.
Popri tejto skupine, postupom času, vznikala druhá riadiaca elita častokrát priamo podporovaná našimi rozhodcami. V dôsledku nepriaznivých podmienok, častých ľudských katastrof, v dôsledku odrážania útokov korporácií, sa ľudia dostali k úrovni uvedomenia si základných princípov fungovania nášho vesmíru, nášho sveta. Osobne ju volám tzv. ľudská elita, pretože si myslím, že práve oni, vďaka skúsenostiam z dopustení, dosiahli úroveň poznania, ktorá by mala byť našim ľudským cieľom. Ľudská elita bola „varená v kotly“ od tureckých vpádov, cez Napoleona, skrz prvú svetovú vojnu, až po vyvrcholenie dopustenia v druhej svetovej vojny a následné finančné dusenie korporáciami do začiatku 21vého storočia. Dnes vďaka svojmu uvedomeniu oplýva najpokročilejšími technológiami v rámci ľudstva (z „rozhodcovského“ dôvodu vidíme technologickú prevahu zatiaľ hlavne v obrannej vojenskej sfére).
.
Pre lepšie rozlíšenie môžem riadiace skupiny rozdeliť podľa dvoch najzakladanejších svetonázorov (Svetonázor, čiže pohľad na svet/ na vesmír/ na základný princíp fungovania nášho života/nášho sveta.).
.
1/ Korporácie, čiže tí, ktorí sa pozerajú na svet len skrz svoje oči – „individualisti“ – svetonázor INDIVIDUALIZMUS.
.
2/ Ľudská elita, čiže tí, ktorí chápu prepojenosť všetkého so všetkým a na druhých sa pozerajú doslova ako na seba samých, uvedomujú si jednotu – „kolektivisti“ – svetonázor KOLEKTIVIZMUS.
Riadiace skupinky uplatňujú svoj vplyv (na súčasnej úrovni riadenia rozvojovej spoločnosti) v davo-elitárskom systéme riadenia skrz 5 druhov moci:

„Moc je schopnosť riadiť uplatnená v praxi.“

Nepriame druhy (Nepriame riadenie formuje informačné pole):
1/ Koncepčná moc – Svetonázor (Najefektívnejšie riadenie ľudí)
2/ Ideologická moc (Ovplyvňovanie myšlienok informáciami – ideológiami, názormi,…)

Priame druhy (Priame riadenie vyvíja tlak na emócie a hrubú silu ľudí):
3/ Zákonodarná moc
4/ Súdna moc
5/ Výkonná moc (Najneefektívnejšie riadenie ľudí) 
.
.
HLAVNÝ ROZDIEĽ MEDZI ĽUĎMI 
.
.
Najhlavnejší problém v našej spoločnosti je nedostatočné uvedomenie si koncepčnej úrovne našich vedomostí o živote. Rozdeľuje nás náš rozličný pohľad na pochopenie najzákladnejších princípov fungovania nášho vesmíru/nášho sveta, rozdeľuje nás rozdielny pohľad na svetonázor. Dokonca sa stretávam s ľuďmi, na ktorých jasne vidím, že svetonázor nemajú vôbec utvorený, hmm, a je ich vlastne väčšina, takíto ľudia sa potom zmietajú v opozitných ideológiách ako stonka vo vetre a svoje názory menia flexibilne podľa toho, aký názor prevažuje v spoločnosti (v informačnom priestore), v ktorej (v ktorom) sa práve nachádzajú. Kým nie sme schopní si uvedomiť základný jednoduchý princíp fungovania nášho sveta, dovtedy sa môžeme považovať za člena početného ľahko z manipulovateľného davu. Prečo? Pretože ak by sme mali utvorený názor na svet, automaticky si staviame základné mantinely možnej manipulácie, čiže doslova si určujeme odkiaľ-pokiaľ sa pohybujeme v dôvere k rozdielnym ideológiám.
.
Nie je predsa možne, ak som napríklad presvedčený individualista, aby som sa riadil „populistickými“ ideológiami o spoločnom blahu, prepojenom svete a podobne, veď predsa dobre viem, že v živote záleží len od toho, ako dobre sa mám JA. A zasa naopak, ak som opačného názoru, a vidím prepojenosť vo všetkom, v prírode, v technológiách, v spoločnosti, skrátka vo všetkom, potom automaticky ma odrádza akékoľvek individualistické vystupovanie, presviedčanie, akýkoľvek individualistický status (autorita), resp. celkovo ideológia individualizmu, všímam si len podstatu.
.
Nie je predsa možné „sedieť na dvoch stoličkách“, nie je predsa možné mať dvoch pánov,“… pretože buď jedného budem nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa budem pridŕžať a druhým budem opovrhovať.“ Nemôžem byť aj individualista, aj kolektivista zároveň. Sú to opozitné smery, pričom jeden z nich je iluzórny (vyplýva z nevedomosti).
.
Presne tento dávny psychický problém ľudstva vytvoril postupne dve globálne riadiace skupiny ľudí. Netreba elity rozlišovať svetovými stranami, národnosťami alebo inými faktormi, jediné v čom tkvie rozdiel medzi nami je v našom osobnom pochopení, je v našej schopnosti rozpoznať iluzórny svetonázor od reálneho svetonázoru. Pravda je len jedna. Naše prežité skúsenosti, kontrast medzi pravdou a hlúposťou, nás priebehom času k pravde neustále objektívne vedú.
.
(Viac o svetonázore píšem vo svojom projekte: www.projektz.sk ) 
.
.
DELIACA ČIARA A OBRANNÝ SYSTÉM KORPORÁCIÍ 
.
.
Stav myslenia ľudí postupom času rozdelil na planéte sféry vplyvu opozitných riadiacich skupín. Podľa úrovne uvedomenia obyvateľstva vidíme na planéte zreteľne rozsah oblastí riadenia podľa koncepcie individualizmu, a rozsah oblastí podľa koncepcie kolektivizmu. Žiaľ aj v 21. storočí musíme konštatovať, že individualistov je naprieč ľudstvom ešte stále veľmi veľké množstvo.
.
Medzi individualistami (korporáciami) a kolektivistami (ľudskou elitou) prebieha neustále súboj o vplyv, o moc nad oblasťami, nad myšlienkami obyvateľstva. Kým korporácie sa snažia priamo zničiť ľudskú elitu a získať všetky jej zdroje, ľudská elita má v snahe uvedomiť obyvateľov vo sférach vplyvu korporácií a zmeniť ich koncepčné myslenie z individualizmu na kolektivizmus. Ľudská elita zvádza boj výlučne na ideologickej úrovni, pretože si uvedomuje podstatu jednoty a dôležitosti spolupráce, zatiaľ čo korporácie sú čím ďalej tým viac nútené, kvôli svojmu individualistickému presvedčeniu, uchyľovať sa k priamym druhom uplatňovania svojej moci. Prečo sú tlačené do kúta? Kvôli technologickému pokroku ľudstva (ťažko regulovateľnému internetu, ktorý narúša ich propagandu) a kvôli kolabovaniu finančného systému amerického sna (ich jedinej účinnej ideológie z minulosti).
.
Korporácie sa doteraz opierali o, dlhým obdobím budovaný, efektívny obranný systém kontroly informačného poľa (myšlienok) svojho obyvateľstva. Obranný systém, ktorý je tvorený kombináciou politického systému riadenia, finančného systému, a mediálno-zábavného priemyslu. Svojich ľudí nechcú vplyvom pôsobenia ľudských elít, ľudských ideológií, stratiť spod svojho deštrukčného vplyvu, zo svojho manipulačného systému riadenia spoločnosti, pretože si uvedomujú, že ten kto ovláda informačné pole, ten ovláda realitu.
.
.
Juraj Tušš

Referendum – Áno, či nie? Čo nás čaká?

18.01.2023

Opäť sa naša spoločnosť nachádza v kľúčovom bode, na križovatke, ktorá rozhodne o našej ďalšej ceste počas nadchádzajúcich náročných dní v roku 2023. Osobne obdobné križovatky pomenovávam ako IQ testy slovenského národa, pretože perfektne odzrkadľujú našu kolektívnu úroveň znalostí, a to nielen o riadení našej spoločnosti, nášho obyvateľstva, [...]

Šťastný nový rok 2023

26.12.2022

Pri hodnotení končiaceho roku by si kdejaký pesimista mohol povedať, že to bol najhorší rok, aký doteraz zažil. Ekonomický prepad, sociálna nestabilita – odsocializovanie spoločnosti, štatisticky najvyššia úmrtnosť obyvateľstva… Veru, bol to smutný rok, bláznivý rok a veľa bláznov spomedzi nás dostalo príležitosť zviditeľniť sa. Avšak ja som optimista [...]

Kultúra smrti

15.11.2022

..Všimnime si, všetky témy a udalosti, ktoré na Slovensku rezonujú od volieb z roku 2020, kedy sa na Slovensku zmenila moc pomocou vraždy dvoch ľudí a do vlády sa dostali zahraniční „poslušníčkovia“, sa dajú nazvať jedným pojmom – kultúrou smrti. .Či je to téma zdravotnícka, téma LGBTIQ+, naša „obranná“ agenda, volebná problematika, alebo podpora a pomoc [...]

Diviak lesný

Po Karlovej Vsi sa túlali diviaky, jedného poľovník usmrtil

27.01.2023 22:08

Na námestí sa vyskytlo niekoľko dospelých diviakov, pričom jeden bol zranený.

vojna na Ukrajine, vojak, Bachmut

Neutralita neexistuje. Zelenskyj pozval šéfa MOV Bacha do Bachmutu

27.01.2023 20:53

V meste v Doneckej oblasti sa už celé mesiace odohrávajú urputné boje medzi ukrajinskými obrancami a ruskou armádou.

zoo Bojnice, karantena, vtacia chripka kačica, vták, hus

Bratislavskú zoo dočasne zatvoria, u jednej z husí potvrdili vtáčiu chrípku

27.01.2023 20:44

Zoologická záhrada bude dočasne zatvorená na 30 dní.

Británia Londýn nehoda múž pisoár usmrtenie

Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

27.01.2023 20:39

Podľa médií ide o technika, ktorý mal na starosti údržbu týchto hygienických zariadení.

Juraj Tušš

Projekt:Z

Štatistiky blogu

Počet článkov: 55
Celková čítanosť: 149673x
Priemerná čítanosť článkov: 2721x

Autor blogu

Kategórie